June 28, 2018

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATA DO PRACY W REHAU

Administrator danych: REHAU Business Services Sp. z o.o.

Cele przetwarzania: wybór kandydata do pracy oraz prowadzenie innych rekrutacji w przyszłości

Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes REHAU Business Services sp. z o.o. (polegający na zatrudnianiu nowych pracowników)

Odbiorcy danych: spółki REHAU, jak również podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym dostawcy usług IT i rekrutacyjnych

Prawa osoby, której dane dotyczą: prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Więcej infomacji: szczegółowe informacje poniżej oraz pod adresem: ochronadanych@rehau.com

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych

Nazwa administratora: REHAU Business Services sp. z o.o.
Adres pocztowy: Baranowo, ul. Poznańska 1a, 62-081 Przeźmierowo
Adres email: ochronadanych@rehau.com
Numer telefonu: +48 61 84 98 400

Kontakt w/s ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się pod adresem: ochronadanych@rehau.com

W jakich celach są przetwarzane dane osobowe?

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu wyboru kandydata do pracy, któremu zostanie zaproponowana umowa o pracę, oraz w uwzględnieniu Pani/Pana kandydatury w kolejnych rekrutacjach.

Jakie dane osobowe są przetwarzane?

W ramach procesu rekrutacyjnego przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail, informacje dotyczące wykształcenia i przebiegu zatrudnienia oraz inne dane zawarte w CV wzgl. liście motywacyjnym.

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

Dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych lub przez okres 12 miesięcy od momentu złożenia CV.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Prawnie uzasadniony interes REHAU Business Services sp. z o.o. (polegający na zatrudnianiu nowych pracowników).

Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Bez podania swoich danych kandydat nie może wziąć udziału w rekrutacji.

Do jakich odbiorców przekazywane będą dane osobowe?

Pani/Pana dane mogą być przekazywane innym spółkom REHAU, jak również podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie REHAU, m.in. dostawcom usług IT oraz rekrutacyjnych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami REHAU.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Przekazywanie danych poza EOG następuje na bazie standardowych klauzul ochrony danych (art. 46 ust. 2 lit. c RODO), które zawierają stosowne gwarancje dla podmiotu danych. Treść standardowych klauzul ochrony danych została opublikowana na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=PL.Przekazywanie danych poza EOG jest związane z skorzystaniem z systemu eRecruiter spółki eRecruitment Solutions sp. z o.o.

Jakie są Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych,
b) żądania ich sprostowania,
c) żądania usunięcia danych,
d) żądania ograniczenia ich przetwarzania,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
f) wniesienia skargi do organu – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się z REHAU. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.